M5/6B

Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL
 
 

Codul masurii M5/6B
Denumirea masurii Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL
Tipul masurii Servicii
1.Descrierea generala a masurii
Justificare.

Corelare cu analiza SWOTT

In urma analizei SWOT si a analizei teritoriului, s-a constat ca teritoriul are o problema din punct de vedere a integrarii minoritatilor locale in comunitate. Principalele doua probleme ale acestor minoritati sunt din punct de vedere al natalitatii ( varsta la care devin parinti este foarte mica ) si al abandonului scolar. Caracterul inovativ al acestei masuri este acela ca prin proiect se doreste instruirea tinerilor cu privire la avantajele urmarii unei forme de invatamant .
1.2. Obiectivul de

dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca
1.3.Obiectivul specific local al masurii Actiuni de informare cu privire la avantajele scolarizarii tinerilor
1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013
1.7 Contributia la domeniile de interventie
6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013 Contribuie la obiectul transversal de inovare, prin specificul activitatii care urmeaza a se realiza
1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL
Complementaritate cu masurile:

M4/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social

M3/ 6 A Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

1.10Sinergia cu alte masuri din SDL
M3/ 6 A Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

M4/ 6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social

 

 

Valoarea adaugata a masurii
Masura contribuie la:

Integrarea minoritatilor in comunitatea locala , eliminandu-se treptat efectul de segregare si excluziune sociala.

Trimiteri la alte acte legislative

 

•             Legislatia nationala si europeana cu privire la minoritati

•             Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020

•             Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1. Beneficiari directi ONG, Societati comerciale care au ca si obiect de activitate, consilierea
4.2. Beneficiarii indirecti Minoritatile de pe teritoriul GAL, Locuitorii de pe teritoriul GAL
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv

 

6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
6.1 Tipuri de actiuni eligibile

-Cheltuieli cu materiale de promovare , mape  (care contin  pliante/creioane/ pixuri/ rechizite ), masa/ sau alte materile si obiecte  necesare activitatii de consiliere/ suport pentru indrumuarea si incurajarea  copiilor sa nu abandoneze scoala – pentru un numar minim de 250 persoane -Contravaloare tarif pentru lectorii si specialistii care realizeaza aceste activitati

 

6.2 Actiuni neelgibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

•             cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

•             cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

•             cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal

•             cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;   • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;

•             cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a.

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Conditii de eligibilitate
Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili;

Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite

Furnizorul de consiliere/indrumare detine competentele necesare pentru desfasurarea activitatilor de consiliere in domeniul solicitat.

 Criterii de selectie
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care indeplinesc cel mai bine urmatoarele criterii:

Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus si anume: – max55 puncte

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  – max. 55 puncte o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M4/6Bdin cadrul SDL – 55 puncte

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din masurile M4/6B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 30 puncte

Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una

din masurile M4/6Bin cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 20 puncte

Numarul de persoanelor informate – max 30 puncte, 15 puncte/125 persoane informate Organizatia sa aiba experienta in astfel de activitati – 15 puncte

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele:

–              valoarea maxima nerambursabila a unui proiect va fi de 3000 euro.

–              tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora

–              puterea economica a beneficiarilor acestei masuri si valoarea adaugata adusa de masura teritoriului

–              obiectivul stabilit si prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala)

Intensitatea sprijinului: 100% nerambursabil

Suma alocata – Pentru aceasta masura se vor aloca 3000  de euro

 

10. Indicatori de monitorizare
Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite- minim 250
       Indicatori calitativi
Tip indicator
Actiuni de informare