M4/6B

Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii si a infrastructurilor cu caracter social

 

 

Codul masurii

M4/6B

Denumirea masurii

Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social 

Tipul masurii

Investitii 

1.Descrierea generala a masurii

Justificare.

Corelare cu analiza SWOTT

Pentru dezvoltarea unei regiuni,iImbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural conduce la imbunatatirea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala. 

1.2. Obiectivul de

dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale

1.3.Obiectivul specific local al masurii

Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013

     – art 20 din Reg ( UE) nr. 1305/2013  „ Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale”

1.7 Contributia la domeniile de interventie

6B- Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale

Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE)

1305/2013

Masura contribuie la inovare si protectia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin tipurile de investitii care urmeaza a se realiza, in special a celor cu caracter social. De asemenea, contribuie la  obiectivul de mediu prin incurajarea investitiilor care conduc la o colectare selectiva a deseurilor si a altor lucrari de mediu.

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL

Complementaritate cu masurile :

M5/ 6B Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL

M3/ 6 A Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

M2/2B Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL

M5/ 6B Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL

M3/ 6 A Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

Valoarea adaugata a masurii

Masura contribuie la: 

Infiintarea , modernizarea sau reabilitarea mai multor tipuri de infrastructura din interiorul localitatilor , inclusiv a infrastructurii de tip social

Trimiteri la alte acte legislative

•              Legislatia nationala si europeana cu incidenta in domeniul proiectelor de investitii in infrastructura

•              Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020

•              Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

 

4.1. Beneficiari directi

Comunele, ADI, ONG-uri, Organizatii de cult

4.1. a. Beneficiari eligibili  directi  pentru infrastructura de tip social:

–       Autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali relevanti (prin actori cu expertiza relevanta se intelege acei actori care vor fi implicati in derularea uneia/unora dintre actiunile 1-5 si care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de propuneri de proiecte)

–       Furnizori de servicii sociale in conditiile legii

Pentru masurile cu specific educational este obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare locale/Inspectoratul Scolar Judetean din judetul de provenienta al comunitatii marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

4.2. Beneficiarii indirecti

Locuitorii de pe teritoriul localitatii, Societatile comerciale, Institutiile publice

Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Tipuri de actiuni eligibile

Conform obiectivelor si prioritatilor pe  teritoriul GAL pot fi realizate urmatoarele investitii:  – crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza (drumuri comunale, retele publice de apa, de alimentare cu gaz, statii de transfer pentru deseuri, canalizare,); 

– crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia din teritoriu ( spatii publice de recreere, cladiri publice, sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile,  infrastructura educationala, achizitionarea de utilaje si echipamente, asezaminte culturale);

-investitii in diferite tipuri si forme de infrastructura sociala

-investitii pentru dotarea serviciilor de urgenta

-investitii in infrastructura de supraveghere publica a localitatilor

Investitiile noi sau cele care prevad modernizare, reablitarea  cladirilor publice, vor avea obligatoriu prevazute si investitii cu caracter social care sa contribuie in mod direct la crearea de conditii pentru unele categorii din cele incadrate la grupurile vulnerabile ( femei, batrani, persoane cu diziabilitati, copii)

In vederea realizarii acestor tipuri de actiuni sunt considerate ca si eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:

a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare infrastructurii 

b.Achizitionarea de bunuri ( utilaje cu montaj, fara montaj si dotari) si montajul acestora  in vederea dotarii obiectivelor eligibile

c.          Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate eligibile si selectate

d.          realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor 

6.2 Actiuni neelgibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”; 

 

•             cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

•             cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal 

•             cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile; 

•             in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;

•             cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a.

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

•             Nu se vor finanta infrasructuri de tip rezidential

7.Conditii de eligibilitate

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili;

Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite 

Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL

Investitia trebuie sa incadreze in  categoria de investitii eligibile 

Investitiile realizate în cladiri noi  sau modernizate sa fie prevazute cu  posibilitatea colectarii selective a deseurilor

Beneficiarii trebuie sa demonstreze ca poate asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau alte surse de finantare. (de ex. Obiectivul specific 5.2 din cadrul POCU)

Solicitantul va prezenta obligatoriu planul cu privire la combaterea segregarii.

 8. Criterii de selectie

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care vor primi punctajul cel mai mare. Se va puncta:

Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus si anume: – max30 puncte

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  – max. 30 puncte o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M5/6B,M3/6A,M2/2B din cadrul SDL – 30 puncte

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din masurile

M5/6B,M3/6A,M2/2B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 20 puncte

Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din masurile M5/6B,M3/6A,M2/2B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte Realizarea de investitii pentru protectia mediului ( cu exceptia celor obligatorii conform criteriilor de eligibilitate)-20 puncte

Numarul de locuitori deserviti –max 30 puncte ( cate 5 puncte pentru fiecare  2000 de persoane arondate)

Investitii cu caracter social-20 puncte

9. Sume aplicabile si rata sprijinului

 La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele :

–  valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 80.000 euro. 

–  de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora

–  de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu            

        – obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate) Intensitatea sprijinului :

Intensitatea sprijinului : 

Sume alocate. Pentru aceasta masura se vor aloca 1.506.917,26 euro fonduri FEADR

 

10. Indicatori de monitorizare

Populatia care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbuntatatite –minim 8500

       Indicatori calitativi

 

Tip indicator

Cresterea calitatii vietii populatiei locale

Cresterea calitatii vietii persoanele defavorizate social