M1/2A - Finantare 100%

Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL
 

FISA MASURII

Informatii updatate la 15 august 2019
Codul masurii M1/2A
Denumirea masurii

Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL

 

Tipul masurii Sprijin forfetar
1.Descrierea generala a masurii
Justificare. Corelare cu analiza SWOTT

 

Agricultura practicata in teritoriu este una de subzistenta, in marea majoritate a cazurilor, exploatarea terenurilor agricole se face pentru uz propriu. Majoritatea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL au dimensiuni cuprinse intre 1-5 ha , prin comparatie, in Uniunea Europeana dimensiunea medie a exploatatiei agricole este de 15,8 ha. In general, agricultura este practicata de persoanele varstnice, tinerii cautand locuri de munca in alte domenii de activitate, mai bine platite, in teritoriu sau chiar in strainatate. Exploatarea terenurilor agricole se face in majoritatea cazurilor in sistem privat, in cadrul fermelor familiale .

Sprijinul acordat fermelor mici este menit sa determine deschiderea catre piata a fermelor si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei.

 

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013
Obiectiv 1- Favorizarea competitivitatii agriculturii
1.3.Obiectivul specific local al masurii
Modernizarea fermelor mici
1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013

P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea

tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013
     – 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”
1.7 Contributia la domeniile de interventie
(2A „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii  participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole”
1.8 Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013

Masura contribuie la  domeniile de inovare si mediu

Masura contribuie si la obiectivul transversal de mediu, deoarece prin criteriile impuse se cere sa se faca dovada indeplinirii conditiilor de mediu

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL

Complementaritate cu masurile:

M3/ 6 A Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

M4 /6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL

 

-( M2/ 2 B) . Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL

 

Valoarea adaugata a masurii

Oportunitatile dezvoltarii economice sunt, in acest moment, limitate in acest teritoriu, ca si in alte zone rurale ale Romaniei, in profida existentiei unui potential important in domeniul agricol. Lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la aceasta limitare.  Aceasta masura doreste sa isi aduca aportul la cresterea veniturilor exploatatiilor fermelor mici ,precum si la dezvoltare acestora. Masura va avea si rolul de a contura anumite perspective asupra practicarii activitatilor agricole pe teritoriul GAL, insufland tinerilor sentimentul ca autoritatilor le pasa de situatia lor si le acorda sprijin pentru investitii.

Caracterul integrat al masurii este dat de faptul ca arealul are traditie in cultura mare, iar o astfel de masura este mai mult decat necesara. Aceasta masura se adreseaza modernizarii activitatii in fermele  vegetale, care reprezinta o parte insemnata din sectorul agricol din cadrul arealului. Prin intermediul ei, se va asigura o consolidare a pozitiei acestor agenti economici, care se vor putea moderniza, mai ales pentru a putea produce competitiv si pentru a-si crea premize pentru a putea vinde productie in conditii mai bune, fie catre colectorii/procesatorii din zona, fie direct catre consumatori.

 

Trimiteri la alte acte legislative

•              Legislatia nationala si europeana cu incidenta in tanarului fermier, a intreprindelor comerciale, agricultura

•              Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020

•              Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

4.1. Beneficiari directi

Beneficiarii directi – Fermierii autorizati ( PFA, Societati comericiale, Intreprinderi individuale), care detin in proprietate sau in folosinta o exploatatie agricola , incadrata in categoria de ferma mica pentru o perioada de cel putin 10 ani, pentru fermele cuprinse intre 8000-11999 SO , avand ca si domeniu principal agricultura ( cultura mare), combinate cu alte domenii agricole sau zootehnice

 

4.2. Beneficiarii indirecti

Beneficiari indirecti- familia si alti locuitori de pe teritoriul GAL, cu care se intra in relatii contractuale

5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)
Sume forfetare , in functie de tipul de investitie/  dimensiunea fermei
6.Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

6.1 Actiuni eligbile

Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 60% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel: – construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului; – achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje,instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;  – achizitionarea de teren pentru activitati agricole.

 

6.2 Actiuni neelgibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

•              cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

•              cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;

•              cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;  • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;

•              cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a.

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite, cu exceptia terenurilor agricole; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. • toate codurile CAEN si grupele care nu fac parte din categoria de activitati eligibile

7.Conditii de eligibilitate

Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari  directi eligibili

Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general daca e cazul

Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile , conform conditiilor impuse beneficiarilor directi

Investitia sa indeplineasca standardele de mediu dupa implementare

Inceperea implementarii planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului

 

 8.Criterii de selectie

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care puncteaza urmatoarele:

Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus si anume: – max20 puncte

Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  – max. 20 puncte o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M3/6A,M4/6B, din cadrul SDL – 20 puncte o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din masurile M3/6A,M4/6B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte

Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din masurile M3/6A,M4/6B in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 10 puncte

Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului.  20 puncte

Crearea de locuri de munca –  max -20 puncte (2 puncte pentru fiecare loc de munca creat si mentinut pe o perioada de 5  ani, de la implementarea planului de afaceri

Proiecte derulate de femei/ tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor -20 puncte

Capacitatea inovativa a proiectului 10 puncte

Diploma de studiu in domeniul de activitate a proiectului- 10 puncte

Adeverință ca a urmat cursuri de formare profesionala în domeniul de implementare a proiectului – 5 puncte

 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect 15000 euro Intensitatea sprijinului :

• 15.000 euro  pentru 3 ani,  pentru proiectele care se adreseaza fermelor mici

Suma alocata- Pentru aceasta masura se vor aloca 150.000 de euro  fonduri FEADR si 30.000 euro fonduri EURI 

Conform art.19 (5) din Reg (UE) nr. 1305/2013,  ”sprijinul se acordă în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata ultimei rate, în temeiul alineatului

(1) litera (a) punctele (i) și (ii), este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri”. 

10. Indicatori de monitorizare
Numarul de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti – minim 10
   Locuri de munca nou create- 0
       Indicatori calitativi
Tip indicator
Cresterea calitatii managementului fermelor