M3/6A

Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL

 

Codul masurii M3/6A
Denumirea masurii Infiintare si dezvoltare de activitati non- agricole pe teritoriul GAL
Tipul masurii Investitii /servicii
1.Descrierea generala a masurii

Justificare.

Corelare cu analiza SWOTT

Aceasta masura urmareste dezvoltarea sectorului economic al teritoriului, tinand cont de lipsa ofertei de servicii pentru populatie, si incurajarea folosirii resurselor locale. Economia teritoriului se bazeaza in special pe microintreprinderi, acestea reprezentand peste 50% din numarul total al societatilor comerciale. Principala problema a acestora consta in numarul  nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, ( cu exceptia comertului) se impune necesitatea crearii si dezvoltarii de microintreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populatia in sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia. Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza microintreprinderilor precum si intreprinderilor mic  care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori..

 

1.2. Obiectivul de

dezvoltare rurala al Reg(UE) 1305/2013

Obiectiv 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca
1.3.Obiectivul specific local al masurii Infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici prin realizarea de investitii in domeniul non-agricol precum si crearea si mentinerea de locuri de munca
1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale

 

1.6. Masura corespunde obiectivelor art. … din Reg.(UE) nr.1305/2013
      – art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013 : „ Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor””
1.7 Contributia la domeniile de interventie
6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca”

Contributia la obiectivele transversale ale Reg.(UE)

1305/2013

Caracterul inovativ  consta in tipul de proiecte care urmeaza a se realiza, deoarece  toate cladirile care se vor realiza prin aceste proiecte vor fi prevazute cu spatii / lucrari speciale care vor veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati/batrani/ femei insarcinate sau copiii.

Incurajarea colectarii selective a deseurilor va conduce indeplinirea obiectivelor transervsale de mediu.

1.9. Complementaritate cu alte masuri din SDL

Complementaritate cu masurile:

–  M2/ 2B  Sprijin forfetar pentru instalare de tineri pe teritoriul GAL

–  M1/ 2 A . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor de pe teritoriul GAL

–  M5/ 6B Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL

 

– M4 /6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social

 

 

1.10 Sinergia cu alte masuri din SDL

 

M5/ 6B Masura privind integrarea minoritatilor pe teritoriul GAL

M4 /6B Infiintarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din interiorul localitatii  si a  infrastructurilor cu caracter  social

 

Valoarea adaugata a masurii

Masura contribuie la:

Dezvoltarea durabila a economiei prin incurajarea activitatilor non-agricole.

– cresterea numarului de angajati

-crearea de noi intreprinderi sau dezvoltarea acestora

Trimiteri la alte acte legislative

•              Legislatia nationala si europeana cu incidenta in muncii, societatilor comerciale, Codul fiscal

•              Ghidurile solicitantului din PNDR 2014-2020

•              Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
4.1. Beneficiari directi Societati comerciale de tip microintreprinderi, intreprinderi mici, II, PFA
4.2. Beneficiarii indirecti Locuitorii localitatii
Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1305/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate si platile efectiv

Plati in avans, cu conditia consitituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de investitii.

Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

6.1 Tipuri de actiuni eligibile

a. Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care conduc la realizarea unor activitati conform codurilor CAEN eligibile

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile

c.            Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare ,  dirigentie de santier, taxe,  in limitele stabilite de lege necesare in elaborarea si implementarea proiectelor declarate eligibile si selectate

d.            realizarea de studii si cercetari in vederea realizarii de investitii si obtinerea de acreditari e. alte documentatii pentru obtinerea avizelor

6.2 Actiuni neelgibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

•              cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

•              cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

 

•              cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal

•              cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

•              in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;

Codurile CAEN care nu fac parte din categoria codurilor CAEN ELIGIBILE si codurile de CAEN care privesc in mod direct comertul

•              cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume: a.

dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; b. achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Conditii de eligibilitate
 

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili;

Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din exploatare in ultimul an fiscal

Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite  Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL Investitia trebuie sa incadreze in  codurile CAEN eligibile  :

Grupa 13 Fabricarea produselor textile

Grupa 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte

Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii

Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice

Grupa 31 Fabricarea de mobile

Grupa 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Grupa 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor, activitati de recuperare a materialelor reciclabile

Clasa F – Constructii

Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

Cod CAEN 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Grupa 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatii

Grupa 75- Activitati veterinare

Grupa 81- Activitati de peisagistica pentru birouri

Grupa 86 Activitati referitoare la sanatatea umana

Grupa 93- Activtati sportive, recreative si distractive

Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale si de uz gospodaresc Grupa 96 Alte activitati de servicii

Constructiile realizate trebuie sa aiba cel putin o facilitate pentru unul din grupurile vulnerabile ( persoane cu dizabilitati/ batrani/ femei insarcinate/ copii)

Investitiile realizate sau modernizate  sa fie prevazute cu  posibilitatea colectarii selective a deseurilor

 Criterii de selectie

Vor fi selectate cu prioritate proiectele care: Proiecte inovative– 20 puncte

Realizarea de investitii pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform criteriilor de eligibilitate)-15 puncte

Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata )

Proiecte derulate de femei –  25 puncte

9. Sume aplicabile si rata sprijinului

 La stabilirea sumei alocate si a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele :

–               valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 200.000 euro.

–               de tipul de proiecte rezultate in urma analizei teritoriului si de specificul acestora

–               de categoria de beneficiari eligibili si importanta proiectelor pentru teritoriu              – obiectivul principal si prioritate ( prioritatea 6, este principala prioritate)

Intensitatea sprijinului :

Sume alocate. Pentru aceasta masura se vor aloca 401.458 euro fonduri FEADR si 45.479,10 euro fonduri EURI

 

10. Indicatori de monitorizare
Numar de locuri de munca – 4
 
       Indicatori calitativi
  Tip indicator
Cresterea numarului de investitii in domeniul non- agricol

Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici